معرفی آثار

 دراین صفحه بصورت هفتگی تا قبل از افتتاحیه جشنواره ، نسبت به معرفی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره اقدام مینماییم تا ضمن اطلاع تمامی شرکتها و سازمانهای تبلغاتی از سطح مشارکت در جشنواره ، از این طریق بخش نگاه مردمی و مخاطبین عام را برای انتخاب آثار برگزیده از نگاه مردم راه اندازی نماییم و با معرفی اپلیکیشن جشنواره به مخاطبین ، تعامل و همکاری دو جانبه شکل گرفته و سیستم رای گیری عمومی بخش نگاه مردمی راه اندازی شده و منتخبین مردمی نیز  در مراسم پایانی معرفی و جوایز ویژه این بخش به پدیدآورندگان آثار منتخب اهداء گردد .